Rencon d.o.o.

Državna cesta D-23

Projekt obnove državne ceste D-23 na dionici koja prolazi kroz Brinje.Izrada glavnog i izvedbenog projekta obnove državne ceste D-23 na dijelu koji prolazi kroz OBNOVE DRŽAVNE CESTE D-23 na dionici kroz grad Brinje u sjevero-istočnom dijelu Like.

Dužina projektirane cestovne dionice je 3.8 km

&